Uvjeti prodaje

 1. Ugovorne strane

Internet stranica www.mistique.hr vlasništvo je obrta Mistique, obrt za trgovinu i usluge vl. Hariette Ćirić iz Dražica, dalje u tekstu Mistique.

Mistique i naručitelj proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu: roba) u svojem poslovnom odnosu primjenjivati će isključivo ove uvjete prodaje. Ukoliko dođe do promjene uvjeta prodaje, primjenjuju se oni uvjeti koji su bili na snazi na dan narudžbe. Naručitelj robe može biti svaka punoljetna osoba ili pravna osoba.

 1. Sklapanje ugovora odnosno narudžbe

Naručitelj robu naručuje putem putem interneta, odnosno slanjem narudžbe putem web trgovine na stranicama Mistique.hr. Narudžba možete biti poslana i na na e-mail: info@mstique.hr. Mistique će nakon zaprimljene narudžbe putem e-maila obavijestiti naručitelja o zaprimljenoj narudžbi, odnosno poslati mu podatke za uplatu naručene robe.

 1. Cijene

Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan sklapanja ugovora, odnosno zaprimanja narudžbe. Sve cijene su izražene uz proizvode. Eventualne promjene cijena ne odnose se na već naručene proizvode. Cijene su izražene u Eurima (Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u).

Troškovi dostave navedeni su kod narudžbe. Za sve narudžbe u ukupnom iznosu do 66,30 Eur primjenjuje se jedinstvena cijena dostave za cijelu Hrvatsku u iznosu od 4,80 Eur. Za narudžbe u ukupnom iznosu iznad 66,30 Eur dostava za Hrvatsku je besplatna.

 1. Pravo opoziva, pravo povrata robe

Naručitelj može u roku 24 sata odustati od narudžbe te o tome mora obavijestiti Mistique. Naručitelj može odustati od narudžbe prije nego izvrši uplatu prema ponudi. Međutim nakon izvršene uplate naručitelj nema pravo opoziva narudžbe jer se proizvodi izrađuju isključivo po narudžbi Naručitelja.

 1. Isporuka, otprema

Naručena roba biti će dostavljena na adresu naručitelja putem usluga Tiska ili pošte. Lomljive proizvode dostavljamo isključivo putem Tiska.

 1. Rok isporuke

Uobičajeni rok isporuke je 3-7 radnih dana nakon potvrđene narudžbe, odnosno izvršene uplate. Rok dostave može biti produžen do najviše 14 radnih dana u slučaju posebnih okolnosti, a Mistique će o tome obavijestiti naručitelja prije potvrde narudžbe. Roba se šalje i isporučuje isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. U trenutku preuzimanja robe od strane dostavne službe, naručitelj se obavještava e-mailom da je pošiljka poslana. Ukoliko Mistique kasni s isporukom robe, naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o dokazanoj krajnjoj nepažnji ili namjeri od strane Mistique. Ukoliko se naručitelj javi s pritužbom da mu pošiljka nije stigla ili je stigla umanjenog ili oštećenog sadržaja ili je pak uručena sa zakašnjenjem, obzirom da se za isporuku koriste usluge Tiska, postupa se sukladno Općim pravilima za obavljanje poštanskih usluga Hrvatske pošte prema poglavlju VII. Prigovori (čl.66 – čl.70), te poglavlju VIII. Odgovornost i naknada štete (čl.71 i čl.72). U slučaju povrata robe dostavom kao nepreuzete, Mistique će kontaktirati Naručitelja u svrhu razjašnjavanja situacije i ponovnog dogovora o isporuci. Za ponovljeno slanje pošiljke koja je vraćena kao nepreuzeta ili neisporučena zbog neispravne adrese. Naručitelj se obavezuje unaprijed uplatiti troškove jedne i pol poštarine, tj. troškove povrata koji iznose 50% prvotno uplaćene poštarine, te troškove ponovnog slanja. Ukoliko se Naručitelj ne oglasi, Mistique se obavezuje čuvati robu do tri mjeseca od datuma narudžbe te nakon tog roka više nije dužan isporučiti naručenu robu.

 1. Plaćanje

Virmansko plaćanje (plaćanje transakcijskim računom)

Na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući IBAN broj na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Tiska, Fine ili na INA benzinskim postajama.

 1. Odgovornost za nedostatke

Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije 3 dana po primitku robe e-mailom na adresu info@localhost ili na telefon 0916134090. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od 15 dana.

Kod opravdanih reklamacija kupac ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ona ne uspije Mistique će Naručitelju vratiti uplaćeni iznos nakon što primi natrag spornu robu.

 1. Odgovornost

Mistique odgovara samo za štete na samoj robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni.

Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka u bazi podataka Mistique, kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža je isključena.

Mistique ne jamči za ostala, netehnička svojstva proizvoda koja proizlaze kao rezultat kombinacije ponuđenih opcija i vlastitog materijala Naručitelja (fotografije, tekst), te njegovog subjektivnog izraza u trenutku izrade proizvoda.

 1. Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti

Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka. Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Mistique sa svim podacima postupa povjerljivo što znači da se neće objavljivati, ustupati trećim osobama ili tvrtkama ili na bilo koji način zlouporabiti. Mistique će tražiti od naručitelja samo osnovne podatke koji su potrebni za ostvarivanje narudžbe.

Korisnik ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom slanjem e-maila na adresu info@localhost. Mistique se u slučaju opoziva, a po izričitom zahtjevu korisnika, obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran. Korisnik internet stranica www.mistique.hr može u svakom trenutku otkazati primanje marketinških poruka i obavijesti o akcijama slanjem e-maila na adresu: info@localhost

 1. Autorska prava, kazneno pravo

Naručitelj sam odgovara za sadržaje poslanih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Mistique kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.

Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Mistique sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

 1. Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Mistique. U slučaju pravnih sporova, Mistique i naručitelj će sporove pokušati riješiti dogovorno. Ukoliko do dogovora ne dođe, primjenjuju se institucije hrvatskog zakonodavstva.

U Dražicama, 13.10.2020.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07-isp, 79/09 i 89/09-isp) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku putem maila na adresu:

info@mistique.hr

Odgovor na Vaš prigovor dostaviti ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, na Vašu adresu navedenu u prigovoru, odnosno na e-mail adresu ukoliko je prigovor pisan elektroničkom poštom.